Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden

Al deze voorwaarden hebben betrekking op de vakantiewoningen De Broederij en De Kippenschuur (verder in deze voorwaarden aangeduid als de vakantiewoning) op Kapelstraat 65, 5851AS Afferden.

Reserveren

Een aanvraag voor reservering van de vakantiewoningen geschiedt uitsluitend via het invullen van het reserveringsformulier op deze website. Wij bevestigen uw reservering binnen 24 uur per e-mail. Hierna ontvangt u van ons een factuur. Wij vragen u om 25 % van de totale huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 75% dient u 2 maanden voor de aankomstdatum aan ons te hebben voldaan.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Wij vragen een borgsom van €250,00 per vakantiewoning die zodra alles in orde is in de vakantiewoning u een week na vertrek teruggestort krijgt op uw rekening.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Annulering

Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot:

 • 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom
 • 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom
 • 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom
 • binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom

Aankomst en vertrek

Bij aankomst en vertrek kunt u zich melden op Kapelstraat 53. Na het overhandigen van de sleutel zullen we vervolgens samen met u door de accommodatie lopen en u van alle gebruiksinformatie voorzien. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Parkeren

U kunt uw auto parkeren op de aangewezen plaatsen.

Gebruik van de vakantiewoning

Wij gaan ervan uit dat u onze vakantiewoning netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiewoning.  Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.

Geluidsoverlast

Het is niet toegestaan om radio`s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluids-veroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan anderen.

Tussen 23.00 uur en 07.00 uur geldt de nachtrustperiode. Het is in die periode buiten niet toegestaan lawaai te maken, dus ook niet op de openbare weg.

Brandveilig

Roken binnen is ten strengste verboden .

In de accommodatie bevindt zich een brandhaspel. Gebruikt u deze alleen wanneer dat nodig is. Onterecht gebruik van de brandhaspel leidt al snel tot grote schade die wij de huurder in rekening brengen.

Aandachtspunt

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen-inventaris behalve serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Denkt u eraan als u het vakantiehuis tussentijds verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten.

Bij vertrek moet u:

 1. De afwas hebben gedaan.
 2. De vuilnisbakken hebben geleegd.
 3. Het huis veegschoon achter laten (let op, ook onder het meubilair en de bedden).
 4. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten.
 5. Eventueel breukwerk en of schade melden bij de verhuurder van de vakantiewoning.
 6. Afwasmachine, koelkast en diepvries leeg achterlaten

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct aan de verhuurder van de vakantiewoning melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.
 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de vakantiewoning, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om de vakantiewoning bevinden.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd, het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Scroll naar boven